Aanmelding en toelating van leerlingen

Vanaf de dag waarop een kind de leeftijd van 3 jaar bereikt, kunnen ouders hun kind op school aanmelden. Aanmelding geschiedt schriftelijk en gebeurt zo mogelijk tenminste 10 weken voor de datum waarop toelating wordt gevraagd. Het schoolbestuur beslist zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanmelding over toelating van uw kind. Indien de beslissing niet binnen zes weken kan worden gegeven, deelt het schoolbestuur dit aan de ouders mede en noemt daarbij een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beslissing tegemoet kan worden gezien, welke termijn ten hoogste vier weken bedraagt. Als uw kind vier jaar wordt mag het naar school. Het bestuur heeft de zorgplicht om voor aangemelde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. De eerste school die het aanmeldformulier ontvangt voert bovenstaande zorgplicht uit. Ze plaatst de leerling op de eigen school, of heeft de taak om naar een plek op een andere school te zoeken als de school geen passende begeleiding kan bieden. We gaan ervan uit dat de ouders bij aanmelding alle gegevens aan de school verstrekken die noodzakelijk zijn bij de beoordeling van de toelating. Als u belangrijke gegevens verzwijgt, kan dat een reden zijn om uw kind niet toe te laten of op een beslissing van toelaten terug te komen.

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

Recent Comments