Verwijderen van leerlingen

Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die het College van Bestuur slechts in het uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig zal nemen. Er moet sprake zijn van ernstig wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school en/of ouder en school.

Wanneer het College van Bestuur de beslissing tot verwijdering heeft genomen,  zal de wettelijk vastgestelde procedure worden gevolgd. Stapsgewijs:

  • Voordat het College van Bestuur tot verwijdering van een leerling besluit, hoort het zowel de betrokken groepsleerkracht als de ouders.
  • De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen het besluit.
  • Het College van Bestuur meldt het besluit tot verwijdering van de leerling onmiddellijk aan de leerplichtambtenaar.
  • Indien ouders bezwaar maken, hoort het bevoegd gezag hen over dit bezwaarschrift.
  • Het College van Bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit.
  • Definitieve verwijdering vindt niet plaats dan nadat het College van Bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Het College van Bestuur stelt de inspectie in kennis van de verwijdering en de redenen daarvoor.

Comments are closed.

About Us

Ut non nulla mi, eget imperdiet sem. Nam lacus ligula, venenatis vel aliquet eu, venenatis congue magna. Sed rutrum faucibus semper.

Recent Comments