Onderwijsvisie en -aanbod

De kinderen van nu zijn onze toekomst. De Wegwijzer investeert daarom graag in hun ontwikkeling. We doen dat door vooral goed te kijken naar de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden in de breedste zin van het woord. We vinden naast de intellectuele ontwikkeling, de sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden van wezenlijk belang voor het succes in het verdere leven. Het schoolconcept is zodanig opgericht, dat we kunnen spreken van een moderne school, die voldoet aan alle eisen die daaraan gesteld kunnen worden. De onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren worden vooral bepaald door “Weer Samen Naar School”, waarbij rekening gehouden wordt met de grote verschillen in ontwikkeling, die er bij kinderen zijn. Het streven is er op gericht om zo veel mogelijk kinderen een plekje te geven binnen de school in hun wijk.

Met moderne onderwijsmethoden, materialen en -didactieken maken we werk van het echte leren. Waar mogelijk werken de kinderen zelfstandig aan hun ontwikkeling. Hulpmiddelen daarbij zijn de taakbrief en de computer. De sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een bijzondere plaats in. We willen aan alle aspecten van de belevingswereld van de kinderen tegemoet komen en ze daadwerkelijk handvaten aanreiken om zich in het dagelijkse doen en laten goed te kunnen handhaven.

Onze school heeft een katholieke signatuur. Met ondersteuning van een begeleider worden catechese-projecten gegeven, waarbij de accenten vooral liggen op goede menselijke verhoudingen met een verwijzing naar het christendom. Hierbij is vanzelfsprekend plaats voor andermans opvattingen en denkbeelden. De godsdienstige opvoeding blijft een taak van de ouders, waarbij de school een ondersteunende rol heeft.

Dankzij de inzet van ouders heeft de school als eerste in de wijk De Reeshof het “BVL-label” (Bedrijfs veiligheids Label) van de provincie in ontvangst mogen nemen. Het geeft aan dat ouders en school zich nadrukkelijk inzetten voor het verkeersonderwijs en in het bijzonder voor de praktische ervaringen. Maar niet alleen op dit terrein zijn onze ouders actief. Is uw belangstelling gewekt, vraag het informatiepakket aan of kijk op onze website www.rkbsdewegwijzer.nl

De school in de wijk

De school staat in het wat oudere deel van de wijk De Reeshof, dat in westelijke richting is begrensd door de Heereveldendreef, een drukke verkeersweg. Dat laatste is aanleiding geweest om een verkeersbrigade in het leven te roepen, waardoor een veilige oversteek is gewaarborgd. Het zwembad en de sporthal liggen naast de school, hetgeen betekent dat de kinderen lopend naar die voorzieningen kunnen.

De kinderen van De Wegwijzer komen zowel uit de directe omgeving als de wat verder weg gelegen deelwijken. De speeltoestellen op het schoolplein worden na schooltijd maar wat graag door de buurtkinderen gebruikt.

Historie

De R.K. Bs. De Wegwijzer is gesticht in augustus 1989. De eerste schooldag waren er 25 kinderen en twee leerkrachten, verdeeld over verschillende groepen. De groei van het aantal kinderen ging gelijk op met die van het aantal huizen. Na vijf jaar werd het getal van 500 overschreden, hetgeen een spectaculaire uitbreiding betekende.

Daarna is het aantal kinderen vrijwel gestabiliseerd rond de 450, verdeeld over 19 tot 20 groepen. Het team bestaat voornamelijk uit jonge enthousiaste mensen, die veel voor de kinderen willen betekenen. Tot op de dag van vandaag hebben wij geen problemen gekend in de personeelsvoorziening. Het is prettig werken op de Wegwijzer. Het ligt wel in de verwachting dat met de vergrijzing van de wijk het kinderaantal de komende tien jaren langzaam wat zal dalen.

Comments are closed.