Extra vakantieverlof

Vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vijfde verjaardag is een kind leerplichtig. Dat betekent dat het verplicht is op alle schooldagen aanwezig te zijn en deel te nemen aan alle activiteiten die de school aanbiedt.

Toestemming voor extra verlof tot en met 10 schooldagen moeten de ouders bij de directeur aanvragen. De directeur kan het extra verlof echter alleen verlenen in bijzondere situaties:

  • als de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan is éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar.
  • In andere gewichtige omstandigheden.

In al deze situaties hanteert de directeur de invulling van de regeling zoals deze wettelijk is vastgelegd. Verlofperiodes langer dan 10 dagen per schooljaar zijn in principe niet mogelijk.

Op school zijn aanvraagformulieren voor extra vakantieverlof verkrijgbaar bij de directeur. Bij het invullen van het formulier zijn de volgende punten van belang:

  1. De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de aanvang van het extra verlof zijn ingediend. Indien dit niet mogelijk is, dient de aanvrager dit te beargumenteren.
  2. In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: familiebezoek in het buitenland; goedkope tickets in het laagseizoen; omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; vakantiespreiding; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn; eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
  3. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim en wordt door de directeur bij de leerplichtconsulent gemeld. Dat kán leiden tot het opmaken van een proces-verbaal, waaraan een boete verbonden is.

Comments are closed.