Klachtenregeling, machtsmisbruik en vertrouwenscontactpersonen

Indien er onvrede bestaat over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door een persoon of groepering binnen de Stichting Xpect Primair, kan daarover een klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u eerst een oplossing zoekt met de directbetrokkene(n), eventueel met de directeur van de school. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de manager schoolontwikkeling van Xpect Primair. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan hebben de Xpect Primair scholen een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. Het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM (januari 2010) is voor onze scholen vastgesteld. Hierin is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is.

Klachtenregeling Xpect Primair

Interne vertrouwenscontactpersonen

Op iedere school is ten minste één interne vertrouwenscontactpersoon aanwezig ten behoeve van leerlingen/ouders bij klachten over machtsmisbruik. De naam van de interne vertrouwenscontactpersoon kunt u vinden in de schoolgids. Leerlingen en/of ouders kunnen bij deze persoon terecht in geval van machtsmisbruik of een vermoeden daarvan. De interne vertrouwenscontactpersoon bespreekt welke stappen ondernomen kunnen worden en kan leerlingen/ouders eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenscontactpersoon. Zowel de interne vertrouwenscontactpersoon als de externe vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.

Externe vertrouwenscontactpersonen

Xpect Primair heeft twee externe vertrouwenscontactpersonen die werkzaam zijn voor alle scholen binnen de Stichting. Leerlingen/ouders kunnen naar deze externe vertrouwenscontactpersonen worden doorverwezen maar men kan ook rechtstreeks contact opnemen.

De externe vertrouwenscontactpersonen van Xpect Primair zijn:

Jeske de Fretes
Tel: 06-21293342 / 06-52857571

De heer Hermann Werger
Tel: 06-48101109

Indienen van een klacht

Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij

het bevoegd gezag:

College van Bestuur Xpect Primair

t.a.v. mevrouw mr. C. Zandbergen

Postbus 6028

5002 AA TILBURG

Protocol signalering melding seksuele intimidatie

Xpect Primair scholen bieden een veilig schoolklimaat. Teneinde correct te kunnen handelen in geval van (een vermoeden van) seksuele intimidatie en/of seksueel misbruik van leerlingen, is een protocol vastgesteld.

Comments are closed.