SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN

Beslissingen tot schorsing en verwijdering van leerlingen moeten met de uiterste zorgvuldigheid worden genomen. Daarbij wordt ook beoordeeld of de maatregel in verhouding staat tot de overtreding met inachtneming van de problematiek die aanleiding heeft gegeven tot het overwegen van een besluit tot schorsing of verwijdering.

Schorsing

Schorsing is aan de orde wanneer de directie van de school bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn diefstal, bedreiging, geweld of mishandeling. De leerling misdraagt zich zo, dat sprake is van verstoring van de rust, orde en/of veiligheid op school. Een leerling kan op grond van de wet maximaal één week worden geschorst. In geval van schorsing wordt altijd de dialoog met ouders gevoerd, waarbij een plan van aanpak geformuleerd wordt met als perspectief dat daarmee herhaling voorkomen wordt.

 • Procedure voor schorsing

In deze schorsingsprocedure zijn de wettelijke bepalingen betreffende de aanmelding en toelating van leerlingen opgenomen (artikel 40c WPO).

 1. De beslissing over schorsing van leerlingen is door het bevoegd gezag gemandateerd aan de directeur van de school.
 2. Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan wangedrag of in strijd handelt met de schoolafspraken die op hem van toepassing zijn, kan de directeur hem, met opgave van redenen, voor een periode van ten hoogste één week schorsen.
 3. De directeur voert, alvorens tot schorsing over te gaan, overleg met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht.
 4. Het besluit tot schorsing wordt door de directeur schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. In dit besluit worden vermeld:
 • De redenen voor schorsing;
 • De aanvang en tijdsduur van de schorsing;
 • Eventueel andere genomen maatregelen (o.a. om herhaling te voorkomen).
 1. De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand oploopt.
 2. De directeur stelt de inspectie van de schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. De directeur stelt tegelijkertijd de leerplichtambtenaar op de hoogte.
 3. Tegen een besluit tot schorsing kunnen de ouders binnen vijf werkdagen na de bekendmaking schriftelijk bezwaar maken bij de manager schoolontwikkeling. De manager schoolontwikkeling beslist binnen vijf dagen na ontvangst van het bezwaarschrift. Indien de manager schoolontwikkeling het bezwaarschrift gegrond verklaart, vernietigt de manager schoolontwikkeling, schriftelijk en gemotiveerd, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit.
 4. De manager schoolontwikkeling kan, gedurende de behandeling van het bezwaar, de schorsing opschorten totdat door de manager schoolontwikkeling de beslissing op het bezwaarschrift is genomen.
 5. Tegen het besluit van de manager schoolontwikkeling kunnen de ouders binnen zes weken na de bekendmaking, schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Bestuur van Xpect Primair. Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en diens ouders/voogden/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord.
 6. Indien het College het beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het College, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden besluit.

Verwijdering

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de directie van de school concludeert dat de relatie tussen school en leerling en/of ouders onherstelbaar verstoord is. In uitzonderlijke gevallen kan herhaaldelijk ernstig wangedrag van (één van de) ouders uiteindelijk een reden zijn om tot verwijdering van een leerling over te gaan. Het betreft een uiterste maatregel, waar slechts onder extreme omstandigheden naar mag worden gegrepen, bijvoorbeeld als de aanwezigheid en het gedrag van de ouder(s) een ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school oplevert.

Verwijdering kan ook plaatsvinden als ouders niet meewerken aan de uitvoering van een toelaatbaarheidsverklaring. In dat geval is de school handelingsverlegen en kan deze niet langer tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling.

 • Procedure voor verwijdering

In deze verwijderingsprocedure zijn de wettelijke bepalingen betreffende de aanmelding en toelating van leerlingen opgenomen (artikel 40 lid 11 WPO).

 1. De beslissing over verwijdering van leerlingen is door het bevoegd gezag gemandateerd aan de directeur van de school.
 2. Wanneer een leerling zich schuldig maakt aan wangedrag of in strijd handelt met de schoolafspraken die op hem van toepassing zijn, kan hij door de directeur verwijderd worden.
 3. Voordat besloten wordt tot verwijdering, hoort de directeur de groepsleerkracht.
 4. De directeur stelt de ouders/voogden/verzorgers schriftelijk op de hoogte van het voornemen tot verwijdering. Ouders/voogden/verzorgers kunnen hun zienswijze binnen drie werkweken na ontvangst van de brief kenbaar maken aan de directeur.
 5. Definitieve verwijdering van een leerling geschiedt slechts na overleg met de inspectie. Hangende dit overleg kan de leerling worden geschorst. Het overleg strekt er mede toe, na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen.
 6. De directeur stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. De directeur stelt tevens de leerplichtambtenaar op de hoogte.
 7. De directeur kan besluiten tot definitieve verwijdering van leerlingen nadat deze en diens ouders/voogden/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden gehoord.
 8. De directeur deelt een besluit tot definitieve verwijdering schriftelijk en gemotiveerd mee aan de ouders/voogden/verzorgers van de betrokken leerling.
 9. Definitieve verwijdering vindt niet plaats nadat de directeur ervoor zorg heeft gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder de andere school kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
 10. Indien een leerling wordt verwijderd, zal hij, gedurende de periode dat de leerling nog niet is toegelaten tot een andere school, worden geschorst.
 11. Tegen een besluit tot definitieve verwijdering kunnen de ouders/voogden/verzorgers binnen zes weken na de bekendmaking, schriftelijk bezwaar maken bij de manager schoolontwikkeling. De manager schoolontwikkeling beslist in overeenstemming met artikel 63 WPO binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder nadat de leerling, diens ouders/voogden/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord. Indien de manager schoolontwikkeling het bezwaarschrift gegrond verklaart, vernietigt de manager schoolontwikkeling, schriftelijk en gemotiveerd, het bestreden besluit en neemt een nieuw besluit.
 12. De manager schoolontwikkeling kan de desbetreffende leerling, gedurende de behandeling van het beroep, de toegang tot de school ontzeggen.
 13. Tegen het besluit van de manager schoolontwikkeling kunnen de ouders binnen zes weken na de bekendmaking, schriftelijk beroep aantekenen bij het College van Bestuur van Xpect Primair. Het College beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en diens ouders/voogden/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord en kennis hebben kunnen nemen van de op die besluiten betrekking hebbende adviezen of rapporten.
 14. Indien het College het beroepschrift gegrond verklaart, vernietigt het College, schriftelijk en met redenen omkleed, het bestreden besluit.

 

 

 

 

 

Comments are closed.