Bestuursmodel.

In 2007 heeft het bestuur van de stichting (toen nog Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg) besloten om de overstap te maken van het klassieke bestuursmodel naar het raad van toezichtmodel.

Binnen het raad van toezichtmodel is niet langer sprake van één bestuurlijk orgaan (het klassieke bestuur) maar worden er twee organen benoemd en onderscheiden: het bestuur van de stichting en de raad van toezicht van de stichting.

Feitelijk betekent dit dat het bestuur van de stichting wordt neergelegd bij professionals, namelijk een college van bestuur terwijl de toezichtfunctie wordt belegd bij een orgaan van vrijwilligers, de raad van toezicht.

 College van bestuur

Het college van bestuur is het bevoegd gezag van de stichting. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van de stichting. Dit betekent tevens dat het college van bestuur de kaders stelt voor de beleidsontwikkeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering van beleid op stichtings- en schoolniveau. Daarnaast is het college van bestuur de vertegenwoordiging van de stichting naar buiten toe.

 De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen. De raad van toezicht speelt een belangrijke rol als adviseur en klankbord van het college van bestuur, naast zijn formele rol als werkgever. De raad van toezicht moet de continuïteit van de organisatie waarborgen en verleent in dit verband voorafgaande goedkeuring aan het college van bestuur voor besluiten die betrekking hebben op het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van de stichting.

Comments are closed.