skip to Main Content

Xpect Primair staat voor kwaliteit

Xpect Primair staat voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. We hebben gezamenlijk de motivatie om steeds beter te worden, waarbij leiding geven aan kwaliteit een wezenlijk onderdeel is van ons dagelijks handelen. We willen de kwaliteit van onze scholen en de organisatie inzichtelijk maken We zijn een lerende organisatie, waarin iedereen een eigen rol en taak heeft en waarin we elkaar inspireren en versterken. We hebben de ambitie om kinderen maximale kansen te bieden voor ontplooiing en ontwikkeling. Daarvoor is het essentieel dat we op alle niveaus in de organisatie intensief werken aan voortdurende kwaliteitsverbetering. Om onze ambities uit het koersplan te bereiken zullen we iedere dag ‘de zaag scherp moeten houden’.

Voor Xpect Primair is leidinggeven aan kwaliteit een continu proces met activiteiten die iedereen in de organisatie onderneemt met als doel het realiseren van gestelde doelen en ambities, gericht op wenselijke opbrengsten van het onderwijsproces, het voldoen aan de behoefte van de organisatie en de verwachtingen van haar stakeholders.

Met andere woorden, op bestuurs- en schoolniveau stellen we doelen en ambities die afgeleid zijn van het koersplan en het schoolplan. Op beide niveaus bepalen we wat er nodig is om deze doelen te behalen. Dit borgen we in beleid en processen. Belangrijk is vervolgens dat we zicht hebben op de kwaliteit die gerealiseerd wordt, om bij te sturen en verantwoording af te kunnen leggen. We leggen intern verantwoording af aan het bestuur, de raad van toezicht en de GMR en extern aan de inspectie, ouders en overige stakeholders.

Download: Kwaliteitssyteem Powerpoint

Back To Top