skip to Main Content

Praktisch

Jaarverslag 2019

In 2019 is binnen onze scholen hard gewerkt aan de realisatie van goed onderwijs in onze scholen, in onze wijken/buurten in ons Tilburg. De basis is op orde bij Xpect Primair: alle scholen hebben een basisarrangement en op bestuursniveau is stevig ingezet op het kwaliteitsbesef en -denken. Vanuit visie is elke school bevraagd op de wijze waarop onderwijskwaliteit geborgd wordt in de eigen organisatie.

Lees het uitgebreide jaarverslag 2019

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenscontactpersonen

Op iedere school is ten minste één interne vertrouwenscontactpersoon aanwezig ten behoeve van leerlingen/ouders bij klachten over machtsmisbruik. De naam van de interne vertrouwenscontactpersoon kunt u vinden in de schoolgids. Leerlingen en/of ouders kunnen bij deze persoon terecht in geval van machtsmisbruik of een vermoeden daarvan. De interne vertrouwenscontactpersoon bespreekt welke stappen ondernomen kunnen worden en kan leerlingen/ouders eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenscontactpersoon.

Externe vertrouwenscontactpersonen

Xpect Primair heeft twee externe vertrouwenscontactpersonen die werkzaam zijn voor alle scholen binnen de Stichting. Leerlingen/ouders kunnen naar deze externe vertrouwenscontactpersonen worden doorverwezen maar men kan ook rechtstreeks contact opnemen.

De externe vertrouwenscontactpersonen van Xpect Primair zijn:

Jeske de Fretes
Tel: 06-21293342 / 06-52857571

Hermann Werger
Tel: 06-48101109

Zowel de interne vertrouwenscontactpersoon als de externe vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden.

Klachten

Klachtenregeling, machtsmisbruik en vertrouwenscontactpersonen

Als er onvrede bestaat over gedragingen en/of beslissingen door een persoon of groepering binnen de Stichting Xpect Primair, kan daarover een klacht worden ingediend. Wij gaan ervan uit dat u eerst een oplossing zoekt met de directbetrokkene(n), eventueel met de directeur van de school. Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de bestuursadviseur Onderwijskwaliteit en Ontwikkeling (bestuur@xpectprimair.nl) van Xpect Primair. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan hebben de Xpect Primair scholen een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten. Het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM (januari 2010) is voor onze scholen vastgesteld. Hierin is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is.

Back To Top