Basisschool De Borne

Ons onderwijs
Een onderwijskundige visie is niet een stuk papier dat ergens in de kast terecht komt. Het is je grote droom, je passie voor kinderen die werkelijkheid wordt. Ons allerhoogste doel in die droom is dat kinderen en de volwassenen die met hen op weg gaan gelukkig zijn. Wanneer je welbevinden groot is, kun je je ontwikkelen en komt leren op gang. Als je de ruimte krijgt je talenten te ontdekken en te ontplooien, kom je tot het beste wie je kan zijn. Dan ben je in staat ook het beste van jezelf te geven en te delen met anderen. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Dit willen we graag samen met ouders vorm geven. Ouders zijn immers onze educatieve partners. Vooral op pedagogisch vlak is afstemming tussen de benadering van school en de benadering van thuis belangrijk. Als de pedagogische aanpak gelijkaardig is, werkt dat in het voordeel van het kind. Er is namelijk eenheid, stabiliteit en continuïteit. Het speelveld is dan duidelijk voor de kinderen, waar ze ook zijn.

Het thuisgevoel op de Borne
Op de Borne staat het welbevinden van elk kind centraal. Welbevinden is een voorwaarde om jezelf te kunnen ontwikkelen en te komen tot leren. Door een veilig pedagogisch klimaat te creëren met voldoende rust en houvast, bevorderen we eveneens het welbevinden.
Onze omgangsregel: ’Je mag doen en laten wat je wil zo lang het voor jou en de ander goed voelt’, maakt duidelijk dat we respect hebben voor elkaars eigenheid. We helpen kinderen weerbaar te worden en aan te geven wat echt goed voelt en wat niet. Ook hebben we oog voor verschillen van kinderen want elk kind is uniek en anders en heeft andere behoeften. Op de Borne mogen kinderen zichzelf zijn.

De Borne biedt een inspirerende en uitdagende speel-leeromgeving die uitnodigt om je te ontwikkelen, om te spelen, om spelend te leren en om te leren. In deze leeromgeving is er samenhang tussen wat je leert en word je uitgenodigd tot reflectie. Daar waar mogelijk worden vakgebieden met elkaar verbonden. Dat helpt kinderen om de samenhang tussen dingen te leren zien en om betekenisvolle contexten te maken. Wie bijvoorbeeld rekent binnen een project waarin je onderzoekt hoe bruggen worden gebouwd en hoe stevig die moeten zijn, begrijpt beter waartoe rekenen dient. Wie in een kinderpersbureau teksten schrijft die gepubliceerd worden en die een doel dienen, snapt beter wat je met taal kunt bereiken. Ook focussen we niet alleen op taal en rekenen, maar ook op de brede ontwikkeling van de kinderen: techniek, creativiteit, muziek, cultuur hoort er ook bij. We stimuleren de 21ste eeuwse vaardigheden zoals creatief en probleemoplossend denken, onderzoeken, experimenteren en ict vaardig worden. Dit alles binnen een omgeving waar samenwerken vanzelfsprekend is.

De komende jaren staan bij de Borne in het teken van steeds dichter aansluiten bij de kinderen. Daardoor zal er ook een verschuiving plaatsvinden van ‘chronos’ en ‘kairos’. Chronos is een tijdstip dat door anderen wordt vastgelegd om iets te leren bijvoorbeeld door de methode of het toetsmoment. Kairos is het gepaste tijdstip (het geschikte moment) voor de kinderen om iets te leren. Het is onze overtuiging dat het tot betere effecten zal leiden wanneer we beter aansluiten bij het geschikte moment voor het individuele kind.
We zoeken naar een passende middenweg tussen input geven (nieuwsgierigheid opwekken, uitdagen, prikkelen) en zelf laten ontdekken; richting geven en het juiste moment afwachten. Als kinderen zelf met een vraag komen en we spelen er dan op in, dan beklijft de informatie veel beter. Het is de kunst hun nieuwsgierigheid aan te boren in een betekenisvolle omgeving (binnen en buiten) die aanzet om met een open blik te verwonderen, ontdekken en willen weten. Louter theorie aanbieden zonder enige aanleiding of aanknopingspunt, leidt niet tot leren. Er wordt gedoseerd in plaats van gedoceerd en uiteraard ook goed afgestemd op wat kinderen nodig hebben en dat kan verschillen.

 

Comments are closed.