Montessoribasisschool De Elzen

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Dat is typisch Montessori en kenmerkend voor basisschool De Elzen. Wij geloven dat kinderen het meeste leren door te doen, door actie en reflectie.

Wij scheppen ruimte voor het kind om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch en sociaal denkend mens. Van de wereld in het klein naar de wereld in het groot.

Ons onderwijs draait om afstemming en vertrouwen. Bij ons zie je de leerkracht bijna altijd in gesprek met leerlingen, als coach en begeleider. Observeren en luisteren. Wat zie ik? Waar komt dat gedrag vandaan? Kijken naar het kind als persoon. Het eigen karakter, eigen kwaliteiten, eigen behoeften. Vanuit een positieve houding verwachtingen uitspreken, laten voelen en bevestigen dat  kinderen er mogen zijn.

Elke klas bestaat uit 2 leerjaren. Zo leren kinderen van en met elkaar. Montessori leerlingen doen niet alleen kennis op. Ze leren vaardigheden en oefenen die met regelmaat. We zien leerlingen van begin af aan als eigenaar van hun leerproces.

Die zelfverantwoordelijkheid komt onder andere tot uitdrukking in de ‘ik-doelen’. Binnen kaders maken kinderen zelf keuzes. Vrijheid in gebondenheid. Wat kan ik al, wat wil ik leren, wat kan ik uitleggen? Wij bepalen de einddoelen, de leerling bepaalt de route.

We geloven erin dat kinderen van nature willen onderzoeken en leren. Daarom maken we het leren zo veel mogelijk uitnodigend en zorgen we voor de juiste voorwaarden, een voorbereide omgeving, die stimuleert om te ontdekken.

Alle groepen zitten verspreid in het gebouw. Jongere en oudere leerlingen verkennen natuurlijk hun eigen en andermans grenzen. Zo worden ze sterker en leren ze rekening te houden met elkaar. Elke dag is een bevestiging van vertrouwen en door de rolwisselingen leren kinderen wat het is om de ene keer de jongste en dan weer de oudste te zijn.

We gunnen ieder kind montessorionderwijs, vanwege de resultaten, maar nog veel meer vanwege de enorme voordelen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. En om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden, werken we voortdurend aan onze eigen ontwikkeling.

Kijk om je heen en je ziet een rijkdom aan ontwikkelingsmomenten, die de natuurlijke leergierigheid van kinderen aanwakkeren. Wat we nu 21e eeuwse vaardigheden noemen, zit bij ons in de genen.

Wij zijn een school waar kinderen zich vanuit eigen verantwoordelijkheid ontplooien, waar we vakgebieden versmelten met kosmisch onderwijs, waar we ouders mede verantwoordelijk maken voor de ontwikkeling van hun kinderen, waar we kennis en ervaringen delen en waar je ontmoeting letterlijk mag nemen.

Ja, wij zijn steeds meer een school waar anderen een voorbeeld aan nemen.

Montessorischool De Elzen, vrijheid om te groeien

Ons concept
Op onze school wordt gewerkt volgens de ideeën van Maria Montessori die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde de rechten van het kind. Ze bedoelde daarmee: “de benodigde hulp bieden, waardoor het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan en wil nemen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt”.

Wat ook de intelligentie van het kind moge zijn, en uit welk milieu hij ook afkomstig is, ieder kind heeft een innerlijke drang om zich te ontwikkelen en volgt daarbij zijn eigen interesses. Het basisbeginsel van het montessorionderwijs is dan ook: “leer mij het zelf te doen”.

Naast de sfeer van een prachtig gerenoveerd gebouw valt ook de inrichting van de lokalen op. Het montessorimateriaal is zo opgesteld, dat het de kinderen uitdaagt en stimuleert het te pakken. Kinderen leren eerst concreet met het materiaal te werken en kunnen, na het handelend bezig zijn en na oefening, gemakkelijker overstappen naar het werken op abstract niveau. Door het werken met dit materiaal kunnen bepaalde begrippen al op jonge leeftijd worden aangeleerd.

We zijn blijvend op zoek naar de mogelijkheden om een eigentijdse invulling te geven aan de lesmaterialen binnen het montessorionderwijs. Dit zie je onder andere terug in onze Da Vinci methode voor kosmisch onderwijs, de touchscreens die in alle lokalen hangen en het gebruik van computers en laptops in alle groepen.

De leerkracht
Onze belangrijkste taak is het begeleiden van kinderen in groeien naar sociale, kritische en verantwoordelijke mensen die een zelfstandige visie hebben op de wereld om hen heen en daarin verantwoorde keuzes kunnen maken. Dit betekent dat de leerkracht de begeleider is van het kind binnen de groep, ieder kind zijn begaafdheden heeft en dus uniek is en dat de leerkracht moet sturen en loslaten; vertrouwen in kinderen hebben.
“In een montessorigroep zijn de kinderen niet anders, de opvoeder moet anders zijn.
Je moet niet leren wat je moet doen, maar wat je moet laten.” Montessori, 1937
Een kind is vrij in het maken van een werkkeuze binnen gestelde kaders van individuele en groepstaken. Die vrijheid is zeker niet onbeperkt. Maria Montessori noemde dat ‘vrijheid in gebondenheid’. De leerkracht loopt rond in de groep en begeleidt de kinderen indien nodig bij het kiezen van het werk. Een kind krijgt de vrijheid om werk te kiezen aansluitend bij zijn/haar belevingswereld en niveau. De leerkracht geeft, indien nodig, een instructie (lesje) behorend bij het gekozen werk. De zelfstandigheid van het kind wordt door deze manier van begeleiden bevorderd en verder ontwikkeld. Een groot gedeelte van de dag werken de kinderen individueel of in groepjes. We noemen dit de vrije werkkeuze. De kinderen helpen elkaar met hun werk. Doordat er gewerkt wordt in smal-heterogene groepen, schuift ieder kind op van “geholpen worden” naar “zelf kunnen” en “anderen helpen”.

Montessorischool De Elzen is een school met enthousiaste en bevlogen collega’s die volop in ontwikkeling is en die zich nog meer wil richten op de principes van Maria Montessori waarbij het kind centraal staat. Belangrijk vinden we: rust in de school, vertrouwen in het kind, de ouder en elkaar, en werken aan een professionele houding. Middels studiedagen, professionele feedback, intervisie en collegiale consultatie werken wij dagelijks aan het verder optimaliseren van een goed en gedegen onderwijsklimaat. Een school waar al onze kinderen met plezier dagelijks naar toe komen.
Het motto van onze school: Vrijheid om te groeien.

Wij hechten als Montessorischool heel veel waarde aan de gesprekken die we voeren met kinderen en ouders. De informatie die je als leerkracht nodig hebt om je te richten op de zone van de naaste ontwikkeling, kun je immers het best bij het kind zelf halen. Het voeren van de ouder-kind gesprekken heeft een vaste plaats binnen ons onderwijs.

Onze toekomstdromen (ambities) hebben we samen met het team inhoud gegeven en verder uitgewerkt in de vorm van 7 toekomstuitspraken. Deze uitwerking zal in de teamkamer zichtbaar zijn in de vorm van 7 wandpanelen.

“Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met elkaar samenwerken is succes”.

Comments are closed.