Basisschool De Vijf Hoeven

“Het is 8.30 uur. Het fluitsignaal klinkt. De wedstrijd gaat beginnen. Spelers, coaches en supporters staan te popelen. Zij hebben elkaar nodig om het gewenste resultaat te behalen. Iedereen is fanatiek, fit en heeft er zin in!”

De Vijf Hoeven is een speelveld voor ouders en kinderen uit de wijk en ook daarbuiten. Je voelt je welkom en gewaardeerd. Wij zien ons onderwijs als een teamsport. Dagelijks werken en spelen kinderen met elkaar. Leerkrachten en kinderen werken samen om het hoogst haalbare niveau te halen. Ouders zijn onze partners en geven ons de juiste input en support. We zoeken samen naar kansen en mogelijkheden en luisteren naar elkaars behoeften. Vertrouwen vormt de basis. Vanuit ieders eigen perspectief staat het belang van de kinderen centraal.

Op De Vijf Hoeven is een juiste balans tussen bewegen en leren. We vragen veel van kinderen, maar zorgen voor voldoende afwisseling tussen geconcentreerd werken, fysieke inspanning en ontspanning. Op De Vijf Hoeven vindt leren steeds meer plaats op een actieve, betekenisvolle manier. Onze leeromgeving is modern, rijk en prikkelend. Het is onze ambitie om met gevarieerde werkvormen en materialen de creativiteit en nieuwsgierigheid van kinderen dagelijks te stimuleren. Door het werken met schoolprojecten verbinden we vakgebieden met elkaar en nodigen we kinderen uit tot het maken van eigen keuzes en het vinden van eigen oplossingen.

Op De Vijf Hoeven zijn we Gezond in beweging!

Wie wij zijn
De Vijf Hoeven is een gezonde en sportieve school die in beweging is en waar de lat hoog ligt! Ouders, kinderen en leerkrachten spelen samen als een echt team. Meedoen en erbij horen is belangrijk, maar winnen en presteren zeker ook!

Waar wij van dromen
Onderwijs op De Vijf Hoeven is topsport! Wij streven naar het hoogst haalbare niveau.
Al onze sporters trainen en presteren binnen eigen mogelijkheden, gebruik makend van
eigen talenten en discipline. Niemand staat buitenspel en niemand zit op de reservebank!
Wij dromen op De Vijf Hoeven van een onderwijssituatie waarin kinderen steeds meer eigenaar worden van hun leerproces. Leerkrachten werken met kinderen vanuit doelen en hanteren methodes als leidraad of bronnenboek. Bij de leerkrachten is kennis van leerlijnen en didactiek aanwezig. De betrokkenheid, motivatie en activiteit bij de kinderen is groot. Zij geven het onderwijs samen met ons vorm. Leerkrachten zijn constant in dialoog met kinderen. Principes vanuit de Kanjertraining en ook Pedagogische tact zijn hierbij leidend. Uitgangspunt voor ons onderwijs blijft het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen ruimte is voor maatwerk. We hebben passend hoge verwachtingen van onze kinderen en zijn steeds op zoek naar ieders zone van naaste ontwikkeling.
Er is een positieve en oordeelvrije houding ten aanzien van onze ouders; er wordt niet óver hen gesproken, maar met hen. Uitgangspunt is wederzijds vertrouwen. We doen het samen!
Het team, bestaande uit kinderen, ouders en leerkrachten op De Vijf Hoeven, heeft hetzelfde doel voor ogen. Samen benutten we iedere kans om te scoren! We vertrouwen op elkaars talent en kwaliteit en hebben elkaar nodig om een goede prestatie neer te zetten!
Op De Vijf Hoeven leven, leren en werken wij volgens een viertal kernwaarden. Deze kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen, die aangeven wat wij als team van deze school correct en van wezenlijk belang vinden. Alle schoolontwikkelingen zullen getoetst worden aan onze kernwaarden.

Onze kernwaarden zijn: gezond, kansrijk, betrokkenheid, vertrouwen.

Gezond!

Als sportieve basisschool willen wij gezond zijn in de breedste zin van het woord.

  • We gaan voor een gezonde en fijne relatie met onze ouders en kinderen. Immers: zonder relatie, geen prestatie!
  • We gaan voor gezonde opbrengsten en prestaties die passen bij wat er van De Vijf Hoeven- kinderen verwacht mag worden. We scoren tenminste boven de minimumgrens van de onderwijsinspectie.
  • We gaan voor een gezond en fijn werkklimaat en zo voor tevredenheid bij onze kinderen en teamleden. Duurzaamheid is hierbij een thema in onze nabije toekomst.
  • We zijn een fysiek gezonde school met een onderscheidend sportbeleid. Kinderen van De Vijf Hoeven bewegen iedere dag voldoende. Kinderen waarbij de BMI aan de hoge kant is, krijgen een extra beweegmoment. Er wordt veelvuldig voor- en naschoolse sport aangeboden.
  • We zijn gezond in relatie tot voeding en lekkernijen. We bieden met regelmaat schoolgroenten en schoolfruit aan en maken kinderen bewust van gezonde voeding. We hebben een duidelijk omschreven traktatiebeleid. Op een paar uitzonderingen na, wordt op De Vijf Hoeven gezond getrakteerd.

Comments are closed.