Daltonbasisschool Helen Parkhurst

Kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven. Dat is waar Daltonschool Helen Parkhurst voor staat. We streven ernaar dat onze leerlingen het beste uit zichzelf halen en dat ze zich met zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen.

Kom maar eens kennismaken met onze leerlingen. Dan ervaar je kinderen die in hun kracht staan, zelfstandige en zelfbewuste kinderen die ergens voor staan, eigen keuzes maken en die zich kunnen presenteren.

We willen dat leerlingen uitgedaagd worden om zich te ontplooien vanuit eigen kracht, zonder belemmeringen, zodat ze de beste versie van zichzelf mogen zijn en met lef en vertrouwen de wereld tegemoet treden als vrije en verantwoordelijke mensen.

Leerlingen denken na over hun eigen keuzes, over wat ze leren en waarom ze dat leren. We bieden leerlingen de ruimte om vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en oplossingen te bedenken. In onze leerpleinen werken kinderen van verschillende leeftijden aan eigen taken, die ze zo zelfstandig mogelijk tot een goed einde brengen.

Ons team begeleidt kinderen op een coachende manier in hun brede ontwikkeling en stemt af op behoeften, interesses en kwaliteiten van leerlingen. We stimuleren kinderen om ondernemend samen te werken en doelmatig resultaten te behalen. En daarbij geven we zelf het goede voorbeeld.

De komende jaren gaan we ons nog meer richten op groepsoverstijgend werken en gaan we ook ouders nadrukkelijker als educatief partner betrekken bij ons onderwijs. In kindgesprekken vertellen kinderen aan hun ouders waar ze vorderingen mee maken en waar ze nog extra stappen in moeten zetten. Met de naschoolse opvang van Kinderstad werken we nauw samen om kinderen ook nĂ¡ school zinvolle activiteiten te bieden.

Helen Parkhurst werkt vanuit een stevige basis aan ontdekkend en ervaringsgericht leren, waarbij kinderen steeds meer mede-regisseur zijn van hun leer- en ontwikkelproces, onder andere met gebruikmaking van nieuwe media. Kinderen formuleren persoonlijke leerdoelen en houden bij of ze die halen. Vanuit een onderzoeksvraag werken ze aan uitnodigende leerarrangementen, waarin meerdere vaardigheden tegelijk aan bod komen.

Helen Parkhurst, aan het stuur van je eigen ontwikkeling
Helen Parkhurst is een basisschool voor daltononderwijs. De Nederlandse daltonvereniging kent vijf daltonkernwaarden. Deze vijf kernwaarden zijn bepalend voor onze school.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Wij bieden als school de ruimte aan leerlingen in het maken van keuzes bij het verwerken van de leerstof. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Door leerlingen meer ruimte te bieden, ontwikkelen zij een actieve en nieuwsgierige leerhouding. De begeleiding van de leerkracht is er op gericht de leerlingen zich verantwoordelijk te laten voelen voor het eigen leren. We streven ernaar leerlingen te laten exploreren, hun talenten te (leren) ontdekken en eigen dromen te (leren) realiseren. Ook vraagt de context van de school, het samen leven en leren in een sociale gemeenschap dat leerlingen rekening met elkaar houden en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf, voor elkaar, voor de omgeving en voor het werk.

Samenwerking
Leerlingen spelen en werken samen en leren van elkaar. Ze kunnen kritisch naar zichzelf kijken en omgaan met anderen. Leerlingen zitten in groepjes en in de groep wordt gewerkt met werkvormen waarin leerlingen leren door samen te werken. Buiten de groep wordt er door leerlingen op leerpleinen samengewerkt. Leerlingen uit verschillende groepen werken op momenten met elkaar samen. Voorbeelden hiervan zijn de groepsoverstijgende activiteiten op de Daltondag, leerlingen uit de bovenbouw die assisteren in de onderbouw tijdens de lunch en groepsoverstijgende werkvormen bij technisch lezen.

Zelfstandigheid
Onze leerlingen worden uitgedaagd hun leertaken zelfstandig tot een goed einde te brengen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. In het daltononderwijs wordt om drie redenen aandacht besteed aan het zelfstandig werken: leraren willen hun leerlingen zelfstandig, onafhankelijk en verantwoordelijk maken voor hun eigen leerresultaten, het zelfstandig werken is een middel om nieuw opgedane kennis en vaardigheden eigen te maken en om het automatiseren te bevorderen en leraren zetten het zelfstandig werken in als middel om tijd vrij te maken om individuele of groepjes leerlingen te helpen.

Effectiviteit en doelmatigheid
Jezelf prettig en veilig voelen op school, is voor ons een voorwaarde. Pas dan komt een kind tot leren. We vinden het belangrijk dat een kind het maximale uit zijn mogelijkheden haalt. Doelen stellen, deze proberen te bereiken en hierop reflecteren, vinden we belangrijk. Door handelingsgericht te werken en gebruik te maken van groepsoverzichten, groepsplannen richten we ons onderwijs effectief in. Met handelingsgericht werken scheppen we voorwaarden voor onze leerlingen om tot ontwikkeling te komen.

Reflectie
Nadenken over wat je leert en waarom je dat leert, vinden we belangrijk. Door leerlingen stil te laten staan bij leeropbrengsten, bij hun talenten en bij hun ontwikkelpunten, zorgen we dat zij
betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Reflecteren gebeurt zowel op leerlingniveau als op leerkrachtniveau en schoolniveau.

 

Comments are closed.